NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Játékszabályzat) az Alföld Ambulance Kft. (5600 Békéscsaba, Széna utca 4. cégjegyzékszám: 04-09-013008, adószám: 24911052-1-04) mint a nyereményjátékok szervezője (a továbbiakban: Szervező), adta ki a Shine Fm Radio Facebook oldalon létrehozott üzenőfali nyereményjátékaira, promóciókra és sorsolásokra vonatkozóan (a továbbiakban: Játékok). A Szervező megszervezi az adott Játékot poszt formájában, ügyel a Játék menetének szabályosságára, a megadott feltételek szerint kisorsolja és értesíti a nyerteseket, összegyűjti és tárolja a nyeremények átadásához szükséges információkat, adatokat az előre meghatározott időtartamig. A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játékok függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne. Jelen játékszabályzat hatálya a szervező által meghirdetett játékokra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (továbbiakban: Játékos), akik a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékokban, és mindenkire, aki a Játékokkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással jogosult fellépni.

 1. Játék mechanizmus és részvételi feltételek

Mechanizmus A Szervező a Shine Fm Radio Facebook oldalon (https://www.facebook.com/shinefmradio) időközönként játékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett időtartam és szabályok szerint. A nyereményjáték felhívására szóló poszt tartalmazza:

 1. a) A játék mechanizmusát, leírását;
 2. b) A Játék kezdetének és végének időpontját;
 3. c) A nyeremény(ek) megnevezését;
 4. d) A nyeremény(ek)

sorsolásának időpontját. A felhasználónak lehetősége van a nyereményjátékra felhívó bejegyzés alatt megírni kommentben a szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt, a felhívó posztban feltett kérdésre adott válaszát. A felhasználó a komment elhelyezésével jelentkezik az adott Nyereményjátékra, és részt vesz a játékban. Minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre a nyereményjáték időtartama. Aki a Játékszabályzatnak és a nyereményjáték felhívásnak megfelelő kommentben jelentkezett a nyereményjátékra részt vesz a sorsoláson, melyen a Szervező a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest sorsol a játék időtartamának lejárta után. Nyeremény: A nyeremények minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerülnek kihirdetésre. Részvételi feltételek: A nyereményjátékban 18 éven felüli cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt, akik valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékokban nem jogosult részt venni. Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékokból kizárni. Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni. A Nyereményjátékon történő részvételtől a nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni, melyen a részvétel önkéntes és ingyenes. A Játék posztjában közölt eltérő instrukciók hiányában egy jelentkező csak egyszer vehet részt egy Játékban és csak egyszer kerülhet kisorsolásra.

 1. A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama minden esetben a nyereményjátékra felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart. Kizárólag a Játék posztjában meghatározott időpontban érvényes a részvétel a játékban, ettől eltérő időpontban való csatlakozás nem érvényes a Játék és a nyeremény(ek) szempontjából.

 1. A nyertes kiválasztása

Azok között, akik teljesítették a nyereményjáték felhívó posztban, illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, Szervező a játék időtartamának leteltét követő 24 órán belül a nyereményjátékra felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, gépi sorsolással. Az eredményhirdetés és a nyertes(ek) nevének közzététele a Játék poszt alatt komment formában történik legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órában, illetve külön posztban is megtörténik legkésőbb a játék lezárására megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

 1. A nyeremények átvételének feltételei

A Játékosok a Játékban történő részvétellel egy időben elfogadják, hogy a Facebook profiljukon megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az eredményhirdetés követő 3 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor. A Sorsoláson 4 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítja a hozzászólást, nem jelentkezik a Nyereményért a Szervezőnél, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért, illetve következményekért. A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Szervezőt terheli. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 1. a) a részvételi feltételeknek nem felel meg
 2. b) bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 3. c) több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 4. d) a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolja;
 5. e) jelen szabályzat bármely pontját megsérti;
 6. f) ha ezen játékszabályzatban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények díjmentes kiszállítását a Szervező kizárólag magyarországi címre vállalja. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget 15 napon belül, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem róható fel és a Szervező jogosult pótnyertes hirdetésére. A Szervező a nyeremények hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét.

 1. Kizárások

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi eljárást kezdeményezzen (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 1. a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
 2. b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
 3. c) Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – így többek között kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós adatokkal történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá azok, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket, vagy bármilyen külső eszközzel / számítógépes programmal kívánják befolyásolni a Játék menetét. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségek

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremény átvételével kapcsolatos egyéb költségek a Játékost terhelik. A nyereményjátékban részt vevő játékosokat személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy járulék-fizetési kötelezettség nem terheli, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

 1. Adatkezelési szabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az ALföld Ambulance Kft. – Shine FM Rádió, mint Adatkezelő az adatkezelési időtartam alatt a jelen Adatkezelési szabályok szerint kezelje. A Játékban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is hozzájárulása visszavonásáig díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adottfelhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának Szervező részére való rendelkezésére bocsátása. Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és a cél megvalósulásáig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A Felhasználó az adatkezelési jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül térítésmentesen visszavonhatja az info@shinefmradio.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a Facebookon megadott név és profil cím adatok közlése kötelező. A jogosult az info@shinefmradio.hu email címen a kezelt személyes adatokról tájékoztatást kérhet, kérheti továbbá a személyes adatok helyesbítését, kiegészítését vagy megtilthatja a személyes adatok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Felhasználó egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is élhet. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.

 1. További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelő Az adatkezelő az Alföld Ambulance Kft. (5600 Békéscsaba, Széna utca 4. cégjegyzékszám: 04-09- 013008, adószám: 24911052-1-04) b.) Az adatvédelmi felelős az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős – a GDPR hatályba lépése után, annak 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 5600 Békéscsaba, Széna utca 4. postai cím vagy az info@shinefmradio.hu e-mail cím. A belső adatvédelmi felelős az Infotv./GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal a fenti elérhetőségeken. c.) Az adatkezelés célja és jogalapja: A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, postázási cím) A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és nyereményátadást Az érintett hozzájárulása
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, ) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Szervező és a játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A nyertes neve, esetlegesen képmása, hangfelvétele, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve A nyeremények átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékosok képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a sorsolást követő 30 Átláthatóság biztosítása A Shine FM Rádió jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
napig a Shine FM Rádió Facebook oldalon nyilvánosságra hozza;    
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés Az érintett hozzájárulása

d.) Az adatok megőrzési ideje A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Játékban résztvevő játékos neve, kapcsolattartási adatai (név, telefonszám, e-mail cím,) a játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 30 nap
A játékosok neve és e-mail címe (hírlevél-szolgáltatás, eDM) a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
A játékosok neve és e-mail címe (más promóciós játékok reklámozása) tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
 1. Felelősség kizárása

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenetés adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. A Játék szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizárja a Promócióból azt a játékost, amely jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől nem követelheti. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében a nyeremény használata során bármilyen vagyoni kárt vagy felesleges költséget okoz, köteles azt a Szervezőnek megtéríteni.

 1. Vegyes rendelkezések

A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Shine FM Radio Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban Szervező a Shine Fm Radio Facebook oldalon nyújt felvilágosítást. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Shine Fm Radio Facebook oldalán kérhető.

Alföld Ambulance Kft. – Shine FM Rádió Szervező Gyula, 2022.03.21.