ALFÖLD AMBULANCE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG • SHINE FM RÁDIÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Látógató, kérjük figyelmesen olvassa át az alábbi Tájékoztatót.

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Alföld Ambulance Kft (székhely: 5600 Békéscsaba, Széna u. 4.,adószám: 24911052-1-04, cégjegyzékszám: 04-09-013008,

Nyilvántartó Bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában, elektronikus levelezési címe: info@shinefmradio.hu), mint Adatkezelő (továbbiakban: Shine FM Rádió vagy Adatkezelő) tájékoztassa a www.shinefmradio.hu internetes weboldal (a továbbiakban: Honlap) látogatóit valamint a Shine FM ügyfeleit (továbbiakban: Érintett) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és az adatkezelés időtartamáról. A jelen adatkezelési tájékoztatás kiterjed az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

1.2 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt („Infotv.”) vette figyelembe.

1.3 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

2.2 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.3 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Az adatkezelő neve: Alföld Ambulance Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Széna u. 4.

Cégjegyzékszám: 04-09-013008

Adószám: 24911052-1-04

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék Cégbírósága

Elektronikus levelezési címe: info@shinefmradio.hu

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

2.4 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat;
 1. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.6. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

2.7. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi, valamint aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel.

2.8 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.9. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.10. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az általa nyújtott Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban azáltal, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások adataihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

2.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.13. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.14. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2.15. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelés időtartama

3.1. A www.shinefmradio.hu látogatóinak adatai

A kezelt adatok köre: A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok: dátum, időpont, az Érintett számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal íme, előzőleg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szolgáltatás jogszerű biztosításához (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) és fenntartásához fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése ésszerűen várható, más módon a szolgáltatás jogszerű fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő érdekekkel. Az Érintettnek joga van az érdekmérlegelés megtekintéséhez.

Adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatkezelés során az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) adatai:

Név: C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest Halmi utca 29.

Tel.: +36 1 445 2040

E-mail: info@nethely.hu

3.2. Cookie adatkezelés

A kezelt adatok köre: Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre. Adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.3. Google Analytics, Google Firebase, Google AdWords

A kezelt adatok köre: A honlap illetve a mobilapplikáció megtekintése során annak  látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Firebase Google AdWords, programok is használatra kerülnek. Ezen programok az alábbi adatokat kezelik: • IP cím • Böngésző típusa • Operációs rendszer • Rendszertevékenység • Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók) További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashat a Google adatkezeléséről: Google: https://privacy.google.com/your-data.html

Adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely a honlapra való látogatottsággal történik meg. Adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.4. Streaming szolgáltatón keresztüli adatkezelés

Amennyiben Ön streaming szolgáltatáson keresztül veszi igénybe a honlapon található tartalmat, akkor a streaming szolgáltató által kezelt adatok vonatkozásában Adatkezelő a felelősségét kizárja, figyelemmel arra, hogy Érintettre nem a honlapon keresztül történő adatkezelés valósul meg.

IV. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

4.1. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a Tájékoztató 1.2. pontjában felsorolt jogszabályoknak megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

4.2. Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-,vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Shine FM Rádió érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

4.3 Az Adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a honlap használata során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.4. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

4.5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

V. Az adatkezelési szabályzat módosítása

5.1. A Shine FM Radio fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kérésére nincsen szükség.

VI. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

6.1. Személyes adataik kezeléséről a felhasználók az Aflöld Ambulance Kft. -től, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@shinefmradio.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek (tájékoztatáshoz való jog), továbbá kérhetik a személyes adataikhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos törvényben meghatározott információkhoz való hozzáférést (hozzáféréshez való jog). A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

6.2. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést (adatkezelés korlátozásához való jog), ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes. Felhasználó akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, vagy ha a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élvezneke a Felhasználó jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. Felhasználó jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a kezelt személyes adatokat (törléshez való jog), ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

– Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Felhasználó tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

– a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.3. Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog). Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Személyes adatokban bekövetkezett változást, módosítást (helyesbítéshez való jog), a személyes adatok törlése iránti igényét (törléshez való jog), vagy a tárolás kivételével a személyes adatok kezelésének megtiltása iránti igényét e-mailben kifejezett, írásos nyilatkozattal kérheti az érintett. A törlés időpontja a felhasználó törlésre irányuló kérelme beérkezésétől számított 10 munkanap.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az adatkezelő az info@shinefmradio.hu e-mail címen megkereshetők.

7.2. Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postai levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

7.3. Az érintett a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VIII. Adatbiztonság

8.1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok a kockázatok mértékének megfelelő szintű biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 1. a jogosulatlan hozzáférés,
 2. a megváltoztatás,
 3. a továbbítás,
 4. a nyilvánosságra hozatal,
 5. a törlés vagy megsemmisítés,
 6. a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 7. az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8.3. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 1. a) a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 2. b) a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

8.4. A fentiek alapján Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, legyen. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2022. március 21. napján lép hatályba és ezen naptól kezdődően alkalmazandó.